کتابچه: معیارهای نقد متن نزد محدثان

خاورشناسان محدثان را به بی‌توجهی نسبت به نقد متن متهم نموده و چنین می‌پندارند که گویا ‏محدثان هر روایتی که سندش صحیح بوده را می‌پذیرفتند ولو متن آن روایت بسیار دور از عقل و ‏منطق باشد! نوگرایان عصر حاضر نیز متأ...

برای نسل فردا: تفاوت اندیشهٔ نقادانه و شک‌ورزی

انسان چگونه می‌تواند بدون ذهنیت نقادانه در دنیایی زندگی کند که آکنده از مغالطه در هر زمینه‌ای ـ سیاست و جامعه و رسانه و اندیشه ـ است؟ منظورم ذهنیتی است که بتواند اطلاعات و اندیشه‌ها را مورد معاینه و راستی‌آزمای...