عموسام چه حمله‌ای را تروریستی می‌داند؟

ظاهرا برای تروریستی دادن یک هجوم هیچ معیار معین یا قاعده‌ی ثابتی نزد آمریکایی‌ها وجود ندارد. هیچ قانون واضح و ثابتی در این زمینه وجود ندارد و از سوی دیگر عدم وجود یک تعریف دقیق برای ترور و نشانه‌های بارزی که یک...