کرونای جدید؛ هنگامی که فلسفه‌های رایج گرفتار ویروس می‌شوند

در دورانی که فلسفه‌های مدرن به مردم مژدهٔ پیشرفت می‌دادند و قرار بود سرانجام علم بر بیماری‌ها پیروز شود و غذا به شکل انبوه تولید شود و سیستم‌های جدید اقتصادی بر فقر فائق آیند، امانوئل کانت با خوش‌بینی «صلح پاید...

تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۷)

دیدگاه شحرور دربارهٔ حلول خداوند در آفریده‌هایش نوشته‌های شحرور از روی تقلید وی از آثار فلسفی پر است از این اصطلاحات، اما هنگام بررسی متوجه خواهی شد این معانی شامل هیچ مذهب فلسفی هماهنگ و جدیدی نیست و چنان است...