ابن تیمیه و تلاش برای وحدت مسلمانان

«تلاش در راه مصلحت جماعت از آنجایی که در بر دارنده‌ی خشنودی رحمان و سرور برادران و سرکوبی شیطان است، از واجب‌ترین واجبات و از نزدیک‌ترین قُرُبات به الله متعال و بهترینِ نیکی‌هاست». ابن تیمیه نامه‌ی خود به ی...