بحرانِ ما، بحرانِ ایمان است

منظورم از بحران ایمان، خودِ یقین به وجود الله سبحانه و تعالی یا تسلیم و ایمان به ملائکه‌ی او و کتاب‌ها و پیامبرانی که فرستاده و روز قیامت و قضا و قدر خیر و شر نیست. منظور اثر این ایمان در رفتار و انعکاس آثار یق...

تاثیر دنیادوستی بر ایمان

خلقت انسان شامل جسد و روح، عقل و وجدان، و طبایع و غرایز است. بنابراین انسان موجودی است مرکب که از جوانب گوناگون تاثیر پذیرفته و تاثیر می‌گذارد. الله تعالی این موجود را برای انجام وظیفه‌ی استخلاف در زمین و عبادت...