نگاه نوگرایان به نظریه‌ی مقاصد؛ خوانشی انتقادی (۲)

این بخش، ادامه بخش اول است که در آن برخی ایرادهای منهجی و روشمند در دیدگاه مقاصدی را نزد گفتمان نوگرایانه بیان شد. در بخش دوم مقاله، تحلیل منهجی این دیدگاه ادامه می‌یابد و بیشتر به موشکافی معرفتی آن پرداخته می‌...

علما و نقش بیدارگرانه در تاریخ اسلام

علما، همانگونه که در احادیث نبوی معروف است، وارثان پیامبران هستند. آنها نخبگانی هستند که دین و دنیا، جامعه و دولت و جماعت و امت را صیانت می‌کنند. آنان نگهبانان شریعت و پاسداران برپایی عدل و حق هستند. نام‌های آن...