نوگرایان و بهره‌کشی از اجتهادات عُمری (خوانشی انتقادی)

اندیشهٔ اسلامی از آن رو که اندیشهٔ دینی منحصربه‌فردی است به ریشه‌دار بودن عمیق بُعد دینی توصیف می‌شود از همین روی افکار نمی‌توانند رشد و نمو داشته باشند و به حیات خود ادامه دهند مگر اینکه نقطهٔ اتکایی دینی برای...