درسی از تاریخ: اتحاد ظاهر بیبرس و سیف الدین قُطُز علیه مغول

در سال ۶۵۲ هجری ظاهر بیبَرس همراه با چهار هزار تن از همرزمانش پس از کشته شدن فرمانده‌شان اقطای جمدار از مصر به شام گریختند. بیبرس و سربازانش پس از آن در این سرزمین وارد سلسله‌ای از درگیری‌ها با ایوبیان شدند که ...

نقش تصوف سیاسی در تاریخ امت

دوره‌ی مملوکی و عثمانی در مصر و شام و سرزمین حرمین شاهد بیشترین رشد و شکوفایی تصوف بوده است، زیرا حکام در این دوره‌ها بیشترین نیاز را به تصوف داشتند. آنان که خود بر ایوبیان چیره شده بودند نیاز شدیدی به کنترل بر...