سخنان آراسته: این دین خواهان هم‌زیستی است

دین، خواهان هم‌زیستی است و دیگری را می‌پذیرد و آغوش آن باز است... و اوصاف ‏دیگری که در معرض ستایش دین می‌گویند و مخلوطی است از احساسات مثبت در قبال ‏دین. از نگاه آنان دین جایگاه آرامش و اعتماد است و هیچ موضع من...

ضوابط تکفیر و موانع آن و خطر تکفیر به ناحق

سوال: از شما بزرگواران می‌خواهم قواعدی که می‌توان با آن بر شخصی حکم کفر یا نفاق صادر کرد را توضیح بدهید تا اینکه در بدعتی که بسیاری از گروه‌ها در آن افتاده‌اند واقع نشوم؛ و ـ با نظر به اینکه من طالب علم مبتدی ه...