راهی برای رسیدن: دیدارِ دو بزرگ

تصور کن که دو تن از نمادهای اندیشه‌ی معاصر یا دو تن از نامداراترین رجال سیاسی کنونی با هم دیداری داشته باشند… یا بگذار تصورمان را کمی گسترش دهیم و جلسه‌ای را تصور کنیم میان مهم‌ترین شخصیت‌های جهان اسلام… به ن...