سخت‌ترین عبادت!

شکی در این نیست که پایبندی به نماز در اوقات آن و روزه‌ی رمضان و ادای زکات و دیگر «عبادات شعائری» که الله تعالی ما را به انجامش مکلف نموده مستلزم تلاش و مخالفت با هوای نفس و شهوت‌های آن است؛ نفسی که به آسایش و ر...