کتاب بینش: منطق لیبرال، در تصنیف عقل و توصیف نقل

در حالی این سطرها را می‌نگارم که می‌دانم ابراز مجرد عیب‌های افکار و افراد ‏پنجره‌ای است که مُشرِف بر دو خانه است: نصیحت و سرزنش… و در بسیاری ‏از این تلاشها آثار تبعیتِ پنهان است که نفس را بی‌آنکه بداند با خود می‌برد. اما ‏من چیزی را نمی‌نویسم مگر با آگاهی از فرجامش و کنار نمی‌گذارم مگر با کنار ‏گذاشتن کامل طَمَع نفس و هوس از خیر آن، اگرچه دیگران را به سویش مایل ‏یابم. با این حال خود را مکلف نمی‌سازم مگر به آنچه در توانم هست و کسی را ‏مکلف به آنچه نوشته‌ام نمی‌سازم مگر آنکه راه پاسخ را برایش هموار کرده باشم ‏چرا که سهولت راه و هموار ساختنش حقی است برای خواننده بر عهدهٔ ‏نویسنده، اما پای رفتن و سلامتش وظیفهٔ خواننده است، اگر بخواهد وارد این راه ‏می‌شود و اگر نخواهد خیر. اگر بخواهد می‌تواند این مسیر را ترک گوید و راه ‏دور و دراز را بهانه کند، از این رو آنکه سینه سالم ندارد به هدف این کتاب دست ‏نیازد، چرا که طبعها ضعیف است و پابند بسیار.‏

(از مقدمهٔ کتاب)

📗 عنوان کتاب: منطق لیبرال، در تصنیف عقل و توصیف نقل

📝 نویسنده: عبدالعزیز الطریفی

🖊 ترجمه: احمد معینی

📑 تعداد صفحات: ۳۳۲ صفحه

دریافت کتاب:

منطق لیبرال