درسی از تاریخ: اتحاد ظاهر بیبرس و سیف الدین قُطُز علیه مغول

در سال ۶۵۲ هجری ظاهر بیبَرس همراه با چهار هزار تن از همرزمانش پس از کشته شدن فرمانده‌شان اقطای جمدار از مصر به شام گریختند. بیبرس و سربازانش پس از آن در این سرزمین وارد سلسله‌ای از درگیری‌ها با ایوبیان شدند که ...