راهی برای رسیدن: قبای حکمت بر قامت ناتوانی (۱)

یکی از مهم‌ترین مواضعی که بسیاری از منتسبان به علم و دعوت و احتساب و جهاد در آن دچار حیرت شده‌اند، باب «رابطه‌ی میان شعبه‌های ایمان» است. الله متعال انسان‌ها را از نظر استعدادها و توانایی‌های درونی و بیرونی و ...