آنچه رخ می‌دهد بی‌سابقه نیست…

شنیدم که از مقاومت اسلامی فلسطین بدگویی می‌کند و می‌گوید: اگر آنان عاقل بودند و نصیحت ما را می‌شنیدند و چیزی نمی‌گفتند کشته نمی‌شدند... با خود گمان کردم چنین موضع گیری‌هایی مربوط به این عقب‌گردها و شکست‌های دور...