آفت نبوغ

آفت‌های نفس بشری پرشمار است و خطرناک‌ترینش آن آفت پنهانی است که صاحبش آن را احساس نمی‌کند. پیش‌تر به آفت «توهم برتری» پرداخته بودم و آن تقدیر بیش از حد از خود است، به حدی که صاحبش در زمینه‌ای که هیچ سررشته‌ای ...

نفس، مانعِ درونی

از یکی از علمای گرانقدر شنیدم که بارها می‌گفت و تکرار می‌کرد که: بزرگترین مانع در راه من همین نفس من است و اگر بتوانم بر آن غالب شوم بر دیگر موانع نیز غالب خواهم شد. این سخن الله متعال را بخوانید که می‌فرماید: ...

طبیعت نفس بشری و تاثیر آن بر انتخاب حق

امکان دارد طبعیت درونی برخی از افراد بر اساس شجاعت و اقدام و عملگرایی باشد؛ اقدامی که مخالف امر شرعی است. اینجا صاحب این درونِ شجاع و عملگرا باید تلاش و مجاهده کند تا بر اساس حکم الله پایین آید، چرا که طبیعتِ د...