سخنان آراسته: با اندیشه باید به مصاف اندیشه رفت

بسیاری از مردم این مقوله را به زبان می‌آورند و معنای درستی را در نظر دارند و آن مناقشهٔ افکار و نقد آن و بیان ضعف و قدرت آن و پاسخ به اندیشه با اندیشه‌ای قوی‌تر است. به بیان دیگر: نگاه صحیح را باید عرضه کرد و د...

در باب تورم رویکرد فکری در فعالیت دعوی ـ اصلاحی معاصر

توجه: علی رغم آنکه گفتمان دعوی و فکری در محیط فارسی زبان اهل سنت هنوز در مراحل نخست خود قرار دارد، اما این گفتمان در محیط عرب زبان در مرحله‌ای پیشرفته‌تر است و به نظر می‌رسد بررسی تجارب و موفقیت‌ها و شکست‌های آ...