رابطهٔ گمان نیک و کردار نیک

میان گمان نیک به الله و کردار نیک، ارتباطی تنگاتنگ و همبستگی دایمی وجود دارد به صورتی که گمان نیک جز با کردار نیک سودی نخواهد داشت و کردار نیک بدون گمان نیک به الله ـ سبحانه وتعالی ـ ثمربخش‌ نخواهد شد. این حقی...