تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۱۱)

داروینیسم اما دربارهٔ داروینیسم که شحرور به دفاع از آن برخاسته و آن را مانند دانشی که باطل از هیچ سو به آن راه ندارد تصور می‌کند و آیات قرآن را برای هماهنگی با آن تأویل می‌کند، باید به افشای خرافه‌ای پرداخت که...

ریشه‌های خودبرترپنداری نژادی

تا زمانی که عقایدی که در مدارس آمریکا به کودکان آموزش داده می‌شود عقاید داروینی است که با اساس برابری که ادعایش را دارند مخالف است و تا زمانی که از داروین به عنوان «کاشف حقیقت اصل انسان‌ها و هستی» تجلیل می‌شود ...

تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۸)

منظومه‌های پنهان شایسته نیست که خواننده به شکل مبالغه‌آمیز به روش و منهج اعلام شده نزد بسیاری از نویسندگان اعتماد کند، مانند سخن آنان از روش زبان‌شناسی‌سان یا قرائت معاصر از نص. زیرا برخی با گسترش تخصص‌های علم...