انواع ریای آشکار و پنهان

علما ریا را از جهت پنهان و آشکار بودنش بر دو نوع دانسته‌اند: نوع نخست: ریای آشکار که قصد شخص به طور واضح جلب ستایش مردم است. نوع دوم: ریای پنهان است که چالش اصلی همین است و علما و عابدان از همین نوع می‌ترسیدن...

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۶)

دیدگاه شحرور دربارهٔ علم پروردگار او می‌گوید: «علم پروردگار، علم به همهٔ احتمالات پیش از وقوع است، اما نه علمی حتمی که زید یا عمرو کدام انتخاب یا احتمال را انجام خواهند داد». یعنی قضیه شبیه به کسی است که می‌...