سخنان آراسته: روح شریعت مهم است نه ظواهر!

«روح شریعت را در نظر داشته باش»، «مقاصد شریعت مهم است»، «اصول کلی را مراعات کن»، «اصول را حفظ کن» و این دست عبارات سعی دارد یک قضیه واضح و مستقیم را مقرر بدارد و آن این است که شریعت اسلامی دارای روحی است که از ...

نگاه نوگرایان به نظریه‌ی مقاصد؛ خوانشی انتقادی (۲)

این بخش، ادامه بخش اول است که در آن برخی ایرادهای منهجی و روشمند در دیدگاه مقاصدی را نزد گفتمان نوگرایانه بیان شد. در بخش دوم مقاله، تحلیل منهجی این دیدگاه ادامه می‌یابد و بیشتر به موشکافی معرفتی آن پرداخته می‌...

نگاه نوگرایان به نظریه‌ی مقاصد؛ خوانشی انتقادی (۱)

رویکرد نوگرایانه مبتنی بر اصولی مسلّم است که در پذیریش آن‌ها هیچ شک و تردیدی ندارد و بر این باور است که تسلیم‌پذیری در برابر آن‌ها و عمل بدان‌ها بر همه‌ی افراد، امری اجتناب‌ناپذیر است و هر کس که از آن‌ها دنباله...

آوردگاه نص: در دفاع از امام شاطبی

گمان نمی کنم هیچکدام از علمای اسلام به اندازه‌ی امام ابو اسحاق ابراهیم بن موسی شاطبی (متوفای 790 ه.ق) با چهره‌ای متفاوت و متضاد از خودِ حقیقی‌اش به تصویر کشیده شده باشد. زیرا بسیاری از گمراهان نام امام شاطبی را...