آوردگاه نص: اجرای احکام شریعت با عدم اجرای احکام شریعت (محمد عابد الجابری به عنوان نمونه)

آیا شما مخالف اجرای احکام شریعت هستید؟ این سوال را در مقابل هر طیفی از تفکر سکولار جهان عرب که بگذارید غالبا خواهند گفت: من مخالف اجرای احکام شریعت نیستم، بلکه خواستار اجرای حقیقی احکام شریعت هستم! حتی نیازی ...

سخنان آراسته: شریعت در بر دارندهٔ نظام سیاسی خاصی نیست

قائلان به این مقوله گمان می‌کنند که آن‌چه می‌گویند مسئله‌ای مُسَلّم است و نیازی به نظر و تأمل چندانی ندارد، سپس از همین مقوله به نتایجی چند می‌رسند. پیش از آن‌که به مناقشهٔ هر یک از نتایج این مقوله بپردازیم، مه...

اندوخته‌ی سیاسی در شریعت

از مبانی و اصول ثابت نزد همه مسلمانان این است که: خداوند متعال دین اسلام را برای مسلمین کامل نموده و نعمتش را بر آن‌ها تمام و کمال داده است چنان‌که هیچ چیزی باقی نمانده که مسلمانان در جنبه‌ی تشریعی بدان نیاز دا...

آوردگاه نص: به شریعت ایمان دارند، اما قسمتی!

«تردیدی ندارم که اشتباه و انحراف است، نوعی سرپیچی است که با وظیفه‌ی تسلیم در مقابل الله متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم منافات دارد»... خلاصه آنچه در ذهنم می گذشت در حالی که صدای شخصی در گوشم طنین انداز...

آوردگاه نص: سستی در مسیر اجرای شریعت

برخی از دوستان اسلامگرا تلاش می‌کنند اجرای احکام شریعت در نظام اسلامی را به گونه‌ای نشان دهند که با نحوه‌ی اجرای قوانین در سیستم‌های سیاسی معاصر همخوانی داشته باشد، به این ترتیب که مردم با اختیار خود به قانونی ...