گنجینه‌ی گمشده‌ی تاریخ ما

علمای مسلمان توجه ویژه‌ای به تاریخ نشان داده‌اند و کتاب‌های بسیاری در این زمینه تالیف کرده‌ و از زوایای گوناگون به صحنه‌های تاریخ پرداخته‌اند.

اما آنگونه که به نظر می‌رسد، این توجه به شکل ملموسی در قرن‌های اخیر کم شده به طوری که بسیاری از رویدادهای تاریخ به اندازه‌ی کافی مورد تبیین و کنکاش قرار نگرفته است.

ما نیاز شدیدی به شناخت تاریخ مسلمانان در دو قرن اخیر داریم، زیرا بسیاری از رویدادها و صحنه‌های این تاریخ ارتباط بسیار محکمی با وضعیت کنونی ما دارد.

در این میان یک مرحله‌ی تاریخی بسیار مهم وجود دارد و آن پنج دهه‌ی اخیر است. در این مرحله‌ی مهم بحران‌ها و رویدادهایی بسیار خطیر بر امت گذشته که بسیاری از موارد آن حتی تدوین هم نشده است!

عجیب‌تر این است که هنوز افراد بسیاری از این دوره‌ی مهم در میان ما هستند که گنیجنه‌ای با ارزش از تاریخ و رویدادهای این مرحله را با خود دارند و هنوز چیزی درباره‌ی آن منتشر نکرده‌اند که یا از روی ترس جان است و یا به هر سبب دیگر.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مورد نیاز امت در این دوران تلاش فراگیر برای کشف و روشن‌سازی تاریخ معاصر اسلام و به ویژه پنجاه سال اخیر است.

چه کسانی این مهم را بر عهده می‌گیرند؟

 دکتر سلطان العمیری