کتاب بینش: منطق لیبرال، در تصنیف عقل و توصیف نقل

در حالی این سطرها را می‌نگارم که می‌دانم ابراز مجرد عیب‌های افکار و افراد ‏پنجره‌ای است که مُشرِف بر دو خانه است: نصیحت و سرزنش... و در بسیاری ‏از این تلاشها آثار تبعیتِ پنهان است که نفس را بی‌آنکه بداند با خود...

منطق لیبرال: اصول لیبرالیسم

اندیشهٔ لیبرال، اندیشه‌ای است شناور مبنی بر حق فرد در انتخاب آن‌چه می‌خواهد؛ بر این اساس، فرد خالق افعال خود است از این روی به وجود یک مقدس خاص سامان‌بخش اعتراف نمی‌کند؛ چه این امر سامان‌دهنده پروردگار باشد یا ...
کارتون: horia crisan

منطق لیبرال: لیبرالیسم سیاسی

لیبرالیسم به حکمرانی فرد بر گروه و امت باور ندارد، فرقی ندارد که این فرد پیامبر باشد یا غیر پیامبر، و باور ندارد که یک دین باید این حکم‌رانی را منضبط سازد، بلکه بر این باور است که عقل باید خودش بر خودش حکم کند،...

منطق لیبرال: کوتاهی عمر متاخرین و رابطهٔ آن با عقل

یکی از بزرگترین عبرت‌ها این است که الله سبحانه، عمر انسان را محدود ساخته و عقل وی نیز با فنای او از بین می‌رود و اگر عمر انسان طولانی بود امور فراوانی بر عقل او می‌گذشت و تجربه‌های فراوان کسب می‌کرد و عقل او رش...

منطق لیبرال: آگاهی از نهایت افکار

بسیاری از اندیشه‌ها این‌گونه است که صاحبانش می‌دانند اندیشه‌شان از کجا آغاز می‌شود، اما از درک این‌که به کجا پایان می‌یابد ناتوانند و هر اندازهٔ نگاه شخص به طول مسیرش و درستی یا نادرستی آغاز راه، نگاهی دوراندیش...

منطق لیبرال: سیاست عقل با اندیشه‌ها

عقل قاطعانه بر این حکم می‌کند که هر چه اساسش بر رهاشدگی باشد، باید با آن از دروازهٔ تقیید و منع وارد شد نه آن‌که راه را برایش باز گذاشت و همهٔ جاده‌ها را در برابرش صاف کرد که به مسیرش ادامه دهد؛ زیرا نیازی به آ...

منطق لیبرال: ليبراليسم ناقص الخلقه

لیبرالیسم شرقی، لیبرالیسمی ناقص و ناکامل است و این به سبب اختلاف اسلام با دیگر ادیانی است که به نام عقل در برابرش قد علم کرده است، چرا که خالق ماده و فرستندهٔ دین که حفظ آن را تَکَفّل کرده یکی است و تعارضی با و...

سخنان آراسته: هر جا که عدالت باشد، شرع خداوند نیز همان است

یکی از ارزش‌های مورد اتفاق، ارزش عدالت است. عدالت از جمله ارزش‌هایی است که همهٔ شرایع و فطرت‌ها و عقول بر آن اتفاق نظر دارند و ملت و دینی نیست مگر آن‌که برای عدالت ارزش قائل است، اما آن‌چه مورد اختلاف و عرصهٔ ت...

سخنان آراسته: آزادی، مقدم بر پیاده‌سازی شریعت است

آزادی به عنوان یکی از نیازهای ضروری انسانی به معنای رها کردن انسان‌هاست تا خود آن‌چه را می‌خواهند برگزینند و مجبور به امری یا کاری نشوند. بنابراین اگر وجوب پیاده‌سازی شریعت را باور دارند انتخاب آنان نیز همین خو...

کرونای جدید؛ هنگامی که فلسفه‌های رایج گرفتار ویروس می‌شوند

در دورانی که فلسفه‌های مدرن به مردم مژدهٔ پیشرفت می‌دادند و قرار بود سرانجام علم بر بیماری‌ها پیروز شود و غذا به شکل انبوه تولید شود و سیستم‌های جدید اقتصادی بر فقر فائق آیند، امانوئل کانت با خوش‌بینی «صلح پاید...