منطق لیبرال: اصول لیبرالیسم

اندیشهٔ لیبرال، اندیشه‌ای است شناور مبنی بر حق فرد در انتخاب آن‌چه می‌خواهد؛ بر این اساس، فرد خالق افعال خود است از این روی به وجود یک مقدس خاص سامان‌بخش اعتراف نمی‌کند؛ چه این امر سامان‌دهنده پروردگار باشد یا ...
کارتون: horia crisan

منطق لیبرال: لیبرالیسم سیاسی

لیبرالیسم به حکمرانی فرد بر گروه و امت باور ندارد، فرقی ندارد که این فرد پیامبر باشد یا غیر پیامبر، و باور ندارد که یک دین باید این حکم‌رانی را منضبط سازد، بلکه بر این باور است که عقل باید خودش بر خودش حکم کند،...

منطق لیبرال: کوتاهی عمر متاخرین و رابطهٔ آن با عقل

یکی از بزرگترین عبرت‌ها این است که الله سبحانه، عمر انسان را محدود ساخته و عقل وی نیز با فنای او از بین می‌رود و اگر عمر انسان طولانی بود امور فراوانی بر عقل او می‌گذشت و تجربه‌های فراوان کسب می‌کرد و عقل او رش...

منطق لیبرال: عقل و ایجاد یک اندیشه از هیچ

قبل از وارد شدن به بحث چیستی اندیشهٔ لیبرال، لازم است که عاقل به حدود عقل خود و ریشه‌های درک و اطلاعاتش آگاه شود. هرچه ورودی‌های عقل از جمله معانی و محسوسات بیشتر باشد و شخص هُشیارتر و نکته بین‌تر باشد، قدرت عق...

منطق لیبرال: آگاهی از نهایت افکار

بسیاری از اندیشه‌ها این‌گونه است که صاحبانش می‌دانند اندیشه‌شان از کجا آغاز می‌شود، اما از درک این‌که به کجا پایان می‌یابد ناتوانند و هر اندازهٔ نگاه شخص به طول مسیرش و درستی یا نادرستی آغاز راه، نگاهی دوراندیش...

منطق لیبرال: سیاست عقل با اندیشه‌ها

عقل قاطعانه بر این حکم می‌کند که هر چه اساسش بر رهاشدگی باشد، باید با آن از دروازهٔ تقیید و منع وارد شد نه آن‌که راه را برایش باز گذاشت و همهٔ جاده‌ها را در برابرش صاف کرد که به مسیرش ادامه دهد؛ زیرا نیازی به آ...

منطق لیبرال: ليبراليسم ناقص الخلقه

لیبرالیسم شرقی، لیبرالیسمی ناقص و ناکامل است و این به سبب اختلاف اسلام با دیگر ادیانی است که به نام عقل در برابرش قد علم کرده است، چرا که خالق ماده و فرستندهٔ دین که حفظ آن را تَکَفّل کرده یکی است و تعارضی با و...

منطق لیبرال: حواس‌پرتی قلبی

دل نیز همانند بدن، چهره و چشمی دارد و اگر توجهش به سویی باشد از سویی دیگر غافل می‌ماند. بسیاری اوقات، انسان خود را صادق و مخلص می‌داند و این را برای رسیدن به حقیقت کافی می‌داند و بر همین تکیه می‌کند، در نتیجه م...

منطق لیبرال: سکولاریسم، فلسفهٔ مادرِ لیبرالیسم (۴)

آنان خانواده و قبیله و نسب و حق پدر و مادر را به حاشیه بردند؛ زیرا همهٔ این‌ها بر اختیار فرد تاثیر محدود کننده دارد و بر همین اساس طلاق در میان آنان منتشر است زیرا زندگی هیچ‌کس به دیگری مربوط نیست و حتی دخالت پ...

منطق لیبرال: سکولاریسم، فلسفهٔ مادرِ لیبرالیسم (۳)

آنچه لوتر و سپس کالوین به سویش فرا خواندند بر اساس یک رهنمون آسمانی صحیح نبود. تلاش او این بود که تحریف انجیل را از طریق فطرتی تغییر یافته و آمیخته با اندیشه‌ای صحیح و با عقلی که به نص منحرف در آمیخته بود تصحیح...