تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۶)

دیدگاه شحرور دربارهٔ علم پروردگار او می‌گوید: «علم پروردگار، علم به همهٔ احتمالات پیش از وقوع است، اما نه علمی حتمی که زید یا عمرو کدام انتخاب یا احتمال را انجام خواهند داد». یعنی قضیه شبیه به کسی است که می‌...

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۵)

دیدگاه شحرور دربارهٔ قدرت خداوند شحرور می‌گوید: «حرکت و سکون هر دو به شکل مطلق و یکسان بنابر ارادهٔ خداوند است، نه حرکت عمرو و سکون زید، پس هرگاه عمر حرکت کرد و زید ساکن ماند عمرو خودش حرکت را انتخاب کرده و زی...

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۴)

موضع شحرور دربارهٔ کلام پروردگار محمد شحرور می‌گوید: «اگر نص قرآنی که خوانده یا نوشته می‌شود و هم‌اکنون در دستان ماست عین کلام الله باشد این به این معناست که خداوند صاحب جنس است و جنس او عربی است و کلام خداون...

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۳)

موضع شُحرور دربارهٔ وجود الله شحرور می‌گوید: «ایمان به الله نزد من یک امر تسلیمی است و وجود الله و آخرت برای من یک امر مسلم است. این یک چیز مسلم است و امر مسلم چیزی است که نمی‌توان برایش برهان علمی آورد کما ا...

بنیادهای عقیدتی شیخ الاسلام خواجه عبد الله انصاری

چکیده شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، متفکری نظریه پرداز در علوم اسلامی است که در اصول عقاید، نصوص‌گرایی را روش خود قرار داده و از سلف صالح متابعت نموده است. او با مخالفانش، هیچ گونه مساهل...

با ترک مذهب سلف، چه چیز را از دست دادیم؟

سه قرن نخست پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم دوران سیادت عقیده و فقه سلف رضوان الله علیهم بود. پس از آن بود که مذاهب بدعی از این سو و آن سو سر بر آوردند تا آنکه قرن پنجم هجری فرا رسید، آنجا که حکومت سلجوقی ...

اگر متکلمان در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بودند!

یکی از بزرگترین انحرافاتی که پیروان مدرسه‌ی کلامی گرفتارش شدند، ادعای امکان تعارض میان عقل و نقل بود. این ادعا را می‌توان از چند جهت نقض نمود از جمله: تصور کنید صاحب این ادعا در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه...

اشتباهات منهجی کسانی که تاویل را به امامان سلف نسبت داده‌اند

پیروان علم کلام که تاویل را به ائمه‌ی سلف نسبت داده‌اند دچار سه اشتباه ساختاری شده‌اند: اشتباه اول: پریدن از روی خاستگاه‌ها و بی‌توجهی به آن. به این معنی که کسی که تاویل را به ائمه‌ی سلف نسبت می‌دهد از خا...

منهج سلفی و انحصار حق

یکی از اصطلاحات معاصر که معمولا در سیاق نکوهش می‌آید، اصطلاح «انحصار حق» است. این مصطلح در مورد فرد یا نحله یا گروه‌هایی به کار می‌رود که متهم به نفی هر گونه خطا از مبادی یا آرای خود هستند و منهج خود و پیروان آ...